Abecedar: B

bušmanski jezici → kojsanski jezici

bušmanski jezicikojsanski jezici

butadien

butadien, CH2=CH CH=CH2, najjednostavniji nezasićeni ugljikovodik iz skupine diena. Plin koji se dobiva iz acetilena. Važan kao međuprodukt pri sintezi kaučuka.

Butala, Daniel

Butala, Daniel, hrvatski crtač i grafičar (Karlovac, 26. IV. 1943). Završio Akademiju u Zagrebu. Tušem i kombiniranim tehnikama crta fantastične kompozicije te poetične krajolike (Kukac).

butan

butan, C4H10, četvrti član homolognog niza alkana. Javlja se u dva izomerna oblika (normalni butan i izobutan). Ima ga u nafti i zemnom plinu. Punjen u čeličnim bocama služi kao gorivo u kućanstvu, laboratorijima i sl.

Butan

Butan, država u južnoj Aziji, graniči s Indijom na jugu i Kinom na sjeveru; nema morske obale. Prirodne značajke Pretežito visokoplaninska zemlja (više od pol. teritorija leži iznad 3000 m n. m) na j rubu i Himalaje. Prema prir.… Nastavi čitati

Butare

Butare (prije Astrida), grad u j Ruandi, 77 000 st. Trg. i kult. središte. Cestovno križište. Sveučilište (1963), nar. muzej; sjedište biskupije.

butarga

butarga (talijanski: bottarga), ikra morske ribe. Od nekih riba (osobito cipla) ona se soli i suši; vrsta kavijara.

Buteflika, Abdelaziz

Buteflika, Abdelaziz (Bouteflika, Abdelaziz), alžirski političar i diplomat (Oujda, Maroko, 2. II. 1937). Studirao u Parizu; borac za nezavisnost Alžira 1954–61. Ministar vanjskih poslova od 1963. Član Politbiroa Fronte nacionalnog oslobođenja; član Revolucionarnoga vijeća od 1965. Pobijedio na izborima… Nastavi čitati

Butenandt, Adolf Friedrich Johann

Butenandt, Adolf Friedrich Johann, njemački biokemičar (Lehe, Bremerhaven, 24. III. 1903 – München, 18. I. 1995). Direktor Instituta “Max Planck” za biokemiju i predsjednik Društva “Max Planck”. Istraživao i sintetizirao spolne hormone. Nobelova nagrada (s → Lavoslavom Ružičkom, 1939).

Buthelezi, Mangosuthu Gatsha

Buthelezi, Mangosuthu Gatsha, južnoafrički političar (Mahlabathini, Natal, 27. VIII. 1928). Poglavica plemena Zulu od 1957; čelnik teritorijalne uprave Zululanda 1970; predsjednik vlade bantustana KwaZulu 1972. Osnovao Frontu crnačkog jedinstva radi povezivanja svih bantustana u federaciju. Osnivač i vođa pokreta… Nastavi čitati

butik

butik (francuski: boutique), manja, luksuzna prodavaonica unikatnih proizvoda ili onih koji se izrađuju u manjem broju. Najčešće prodavaonica modnih odjevnih predmeta koji se često izrađuju u vlastitom obrtu.

butil

butil, organski radikal C4H9, s trima izomerima (normalni, sekundarni, tercijarni). Butilni esteri važna su otapala.

butileni

butileni (buteni), C4H8, treći član homolognog niza alkena, bezbojni plinovi, rabe se za dobivanje umjetnih materijala i drugih kemijskih spojeva.

butirometar

butirometar (grčki), sprava za određivanje količine masti u mlijeku ili siru.

Butišnica

Butišnica, rijeka u s Dalmaciji, desni pritok Krke, duga 39 km; porječje 225 km2; izvire kod sela Kaldrme, a utječe u Krku u Kninu. Njezinom dolinom prolazi želj. pruga koja spaja Dalmaciju sa sred. Hrvatskom.

Butko

Butko, hrvatski glagoljaš (2. polovina XIV. stoljeća – 1. polovina XV. stoljeća). Pisac → Hrvojeva misala, na kojemu nalazimo zapisano “Tu pomeni žive ke hoćb. i But’ka pis’ca”.

Butković, Zlata

Butković, Zlata, hrvatska pjevačica i glazbena pedagoginja (Zagreb, 24. I. 1914). U Zagrebu diplomirala klavir, pjevanje učila u Rimu i Salzburgu, debitirala 1945. u Zagrebu (Santuzza u operi Cavalleria rusticana), zatim pjevala u splitskoj i riječkoj Operi, gostovala… Nastavi čitati

Butler, John

Butler, John, američki plesač i koreograf (Memphis, Tennessee, 29. IX. 1918 – New York, 11. IX. 1993). U SAD-u stekao ugled koreografijama baleta Sebastian (Menotti), After Eden (Hoiby) i A Season in Hell (Hicks), a u Europi baletima Catulli… Nastavi čitati

Butler, Joseph

Butler, Joseph, engleski filozof, anglikanski biskup (Wantage, Berkshire, 18. V. 1692 – Bath, Somerset, 16. VI. 1752). Jedan od najvažnijih engleskih moralnih filozofa. Od 1718. dvorski propovjednik, zatim godinama župnik i kapelan kraljice Karoline; od 1738. biskup Bristola, od… Nastavi čitati

Butler, Judith

Butler, Judith, američka filozofkinja i teoretičarka rodnih studija (Cleveland, 24. II. 1956). Diplomirala filozofiju na Sveučilištu Yale. Poznata po teoriji rodne izvedbenosti koju je iznijela u knjigama Nevolje s rodom: feminizam i subverzija identiteta (1990) i Tijela koja nešto… Nastavi čitati