GEOLOGIJA

Ampferer, Otto

Ampferer, Otto, austrijski geolog (Hötting, 1. XII. 1875 – Innsbruck, 9. VII. 1947). Predstavnik teorije po kojoj je strujanje magme glavni uzrok tektonskih pokreta.

anatas

anatas (grčki), mineral, TiO2, kristalizira u tetragonskom sustavu, poznat je samo u vidu kristala i to kao kombinacije mnogobrojnih formi; izduženi kristali visoka sjaja (dijamantan do metaličan); javlja se u alpskim žilama, a ime je dobio prema grčkoj riječi za izduženje.

anateksa

anateksa (grčki), parcijalno taljenje, niz procesa koji uzrokuju taljenje sedimentnih stijena u područjima povišenoga geotermalnoga gradijenta ili u većim dubinama Zemljine kore. Taljevina nastala parcijalnim taljenjem naziva se migma, može dati stijenu migmatit.

andaluzit

andaluzit, Al2SiO5, mineral, karakterističan indeksni mineral prepoznatljiv po prizmi, visokoj tvrdoći i crvenosmeđoj do crvenoj boji. Nastaje na dodiru magmatskih intruzija i pelitnih stijena. Ime dobio po španjolskoj pokrajini Andaluziji. Upotrebljava se u porculanskoj industriji.… Nastavi čitati

andezit

andezit (prema Andama), magmatska efuzivna stijena, odlikuje se porfirnom strukturom s utruscima plagioklasa i amfibola. Osnova stijene može također biti iskristalizirana. Udio SiO2 u stijeni je veći od 52 težinska postotka, a sastav plagioklasa je iznad An50. Javlja se… Nastavi čitati

andradit

andradit, Ca3Fe2(SiO4)3, mineral, kalcijev-željezni silikat; granat, žut, zelenkast, smeđocrvene ili crne boje, kristalizira u kubičnom sustavu. Nalazi se u metamorfnim stijenama nastalima kontaktnom metamorfozom kalcijem bogatih stijena.

anglezit

anglezit, PbSO4, mineral, bjelkastožute do smeđe boje, visoka sjaja, nastaje oksidacijom galenita. Ime prema velškom otoku → Angleseyu.

anhidrit

anhidrit, CaSO4, mineral, bezvodni kalcijev sulfat, važan petrogeni mineral u sedimentnim stijenama; kristalizira pri visokom salinitetu ako je temperatura iznad 40 °C. Ime prema grčkoj riječi anhidros bez vode.

anizik

anizik, razdoblje geološke prošlosti, donji dio srednjeg trijasa.

anortoklas

anortoklas, triklinski alkalijski feldspat bogat natrijem.

anortozit

anortozit, magmatska stijena intruziv, sadrži više od 90 volumnih % plagioklasa. U širem smislu rabi se i termin plagioklasit.

antecedencija

antecedencija, nastajanje doline erozijom rijeke koja je, usprkos tektonskom uzdizanju područja kojim otječe, zadržala prvotni smjer otjecanja; rijeka se usijecala istom brzinom kojom su se izdizale otpornije naslage kroz koje teče. Spektakularne antecedentne duboko usječene doline Inda i Brahmaputre u Himalaji.

antiklinala

antiklinala (grčki), u geologiji, konveksno uzdignut dio bore; može biti uzdigla, kosa i polegla; suprotno od → sinklinale.

antipertit

antipertit, izdvajanje kalijeva feldspata (ortoklasa) u vidu lamela unutar natrijeva feldspata (albit) zbog nemiješanja komponenata tijekom sporog hlađenja izvorno homogenoga alkalijskog feldspata.

antracit

antracit (grčki: antras ugljen), najbolja vrsta kamenog ugljena, sadrži 90–95% ugljika. Velike toplinske vrijednosti (do 35 MJ/kg). Crna tvar staklasta sjaja.

aplit

aplit, žična sitnozrnata magmatska stijena šećeraste strukture koja se sastoji od kremena i alkalijskog feldspata.

aragonit

aragonit, CaCO3, mineral, kristalizira u rompskom sustavu. Česti sraslaci koji simuliraju heksagonsku simetriju; s vremenom prelazi u kalcit, kristalizira iz toplih voda i u skeletima organizama, dolazi i u isprepletenim bijelim grančicama u ležištima željeznih ruda (željezni… Nastavi čitati

arcestes

arcestes (Arcestes), amonit srednjeg → trijasa.

arenit

arenit, klastična sedimentna stijena bilo kojeg sastava, čije su čestice promjera 0,06–2 mm; najčešći predstavnici pijesak i njegov vezani ekvivalent pješčenjak.

arhaik ili arhajsko doba

arhaik ili arhajsko doba, najstarije zabilježeno razdoblje Zemljine povijesti, era (eratem) koja uz proterozoik (algonkij) čini → prekambrij; arheozoik sinonim za arhaik, još se rabi i naziv azoik (jer tada još nije bilo živih bića).