GEOLOGIJA

AKF dijagram

AKF dijagram, trokomponentni dijagram koji pokazuje kemijski karakter stijene; koristi se kod metamorfnih stijena, A = Al2O3 + Fe2O3 – (CaO+Na2O), K = K2O, F = FeO + MgO + MnO.

akrecija

akrecija (latinski) 1. Postupan prirast kopna sedimentacijom iz vodenih tokova. 2. Proces rasta dodavanjem čestica. 3. Rast kontinenta gomilanjem materijala uz rub kratona.

aktinokamaks

aktinokamaks (Actinocamax), fosilni ostaci izumrlih glavonožaca belemnita (Belemnoidea), karakteristični za gornju kredu srednje Europe.

aktinolit

aktinolit, Ca2(Mg, Fe)5Si8O22(OH)2, mineral iz skupine amfibola, član niza tremolit-aktinolit; zelene boje, karakterističan za metamorfne stijene niskog stupnja metamorfizma (zeleni škriljavci).

akumulacija

akumulacija (latinski: accumulatio) 1. Nakupljanje dobara ili novčanih sredstava, uvećavanje njihove količine stalnim dodavanjem. Pojam akumulacija najčešće se koristi u vezi s akumulacijom fizičkoga kapitala putem odricanja od tekuće potrošnje radi veće proizvodnje i veće buduće potrošnje. Taj… Nastavi čitati

akvamarin

akvamarin, svijetlomodro do modrozeleno obojeni mineral beril (berilijev alumosilikat), zbog ljepote se koristi kao ukrasni kamen. Glavna nalazišta u Brazilu, Rusiji, Madagaskaru.

alabaster

alabaster (grčki), bijeli, poluprozirni kamen, po sastavu ili kalcijev sulfat (gips) ili kalcijev karbonat; rabi se za izradu ukrasnih i uporabnih predmeta (posude i ukrasni elementi u arhitekturi).

albit

albit (latinski: albus bijel), mineral, NaAlSi3O8, iz skupine glinenaca (feldspata). Kristalizira u triklinskom sustavu, karakteristični → sraslaci. Glavni mineral kiselih magmatskih stijena i metamorfnih stijena niskog stupnja metamorfizma; nalazi se i u spilitima.

aleksandrit

aleksandrit, naziv za mineral → hrizoberil pronađen na Uralu, nazvan prema ruskom caru Aleksandru II.; mijenja boju ovisno o smjeru upada svjetlosti (→ pleokroizam); skupocjen dragi kamen.

alem-kamen → dijamant

alem-kamen → dijamant

alkalijski feldspati

alkalijski feldspati, natrijem ili kalijem bogati feldspati (glinenci), mikroklin, ortoklas, sanidin, albit, anortoklas.

almandin

almandin, Fe3Al2(SiO4)3, mineral, željezno-aluminijev silikat, granat; tamnocrvene ili smeđocrvene boje, brušen služi kao nakit. Nalazi se u metamorfnim stijenama, prisutnost upućuje na stupanj metamorfoze. Najveća nalazišta kod Alabande u Maloj Aziji,… Nastavi čitati

alpinska orogeneza

alpinska orogeneza, orogenetski procesi tijekom mezozoika i kenozoika kojim su nastale najviše planine Europe (Alpe, Dinaridi, Apenini, Karpati, Betijski Kordiljeri), Azije (Himalaja) i Amerike (Stjenjak, Ande). Metamorfizam starijih stijena, boranje i navlačenje. Više faza, najintenzivnija u tercijaru.

alunit

alunit, mineral, KAl3(SO4)2(OH)6, bijel, masivan, nalik na vapnenac, nastao djelovanjem kiselina na stijene bogate K-feldspatima.

aluvij

aluvij, riječni nanos, općenit naziv za materijal nanesen vodenom strujom u posljednjemu geološkom razdoblju, kvartaru.

aljaskit

aljaskit, magmatska intruzivna stijena koja se sastoji od ortoklasa, mikroklina i podređeno kremena bez mafitnih minerala, leukokratski varijetet granita.

amazonit

amazonit, mineral, varijetet ortoklasa zelene i smaragdnozelene boje; žarenjem gubi boju; dolazi u pegmatitno-hidrotermalnim žilama.

ametist

ametist, mineral, vrsta kremena (kvarca), ljubičaste boje, koristi se kao poludragi kamen; do danas se sačuvalo praznovjerje da štiti od pijanstva čemu treba zahvaliti svoje ime (grčki).

amfibolit

amfibolit, metamorfna stijena sastavljena uglavnom od amfibola (hornblenda) te nešto plagioklasa (udio anortitne komponente > 20%). Od ostalih minerala mogu doći, ovisno o stupnju metamorfizma, granat, epidot, zoisit, ilmenit, titanit. Amfibolit nastaje metamorfozom bazičnih stijena (orto-amfibolit) i/ili metamorfozom kalcijem… Nastavi čitati

amfibolitni facijes

amfibolitni facijes, metamorfni facijes karakteriziran umjerenim do visokim temperaturama (500–700 °C) i umjerenim tlakovima 400–1000 MPa. U stijenama bazičnog sastava prepoznatljiv po mineralnoj paragenezi: hornblenda + neutralni do bazični plagioklas.