GEOLOGIJA

tektosilikati

tektosilikati, silikati u kojima su svi tetraedri SiO4 međusobno povezani preko svih četiriju vrhova zajedničkim atomima kisika sa susjednim tetraedrima pa tvore trodimenzionalni kostur koji se proteže prostorom cijeloga kristala, npr. kremen ili kvarc, feldspati.

telurit

telurit, mineral, TeO2, kristalizira u rompskom sustavu; žute boje, bijelog crta; sekundarnog podrijetla, nastaje oksidacijom telurnih minerala.

tercijar

tercijar (lat.), treće razdoblje u razvoju Zemlje, stariji period kenozoika, trajao približno 64 mil. g. Granica prema mezozoiku obilježena je faunističkim promjenama, dok je prema kvartaru obilježena klimatskim promjenama. T. se dijeli na pet epoha: paleocen, eocen, oligocen, miocen i… Nastavi čitati

termalni metamorfizam

termalni metamorfizam, vrsta metamorfizma kod koje je dominantan čimbenik temperatura, odn. porast temperature.

teški minerali

teški minerali, minerali visoke gustoće (> 2,9), često se nalaze u kvarcnim pijeskovima, a sadrže cirkonijeve i titanijeve spojeve. Iako rijetki, zbog svoje gustoće i otpornosti nakupljaju se uz riječne i morske obale. Komercijalno najvažniji su rutil (TiO2… Nastavi čitati

tetradimit

tetradimit, Bi2Te2S, rijedak mineral bizmuta, telura i sulfida, sivkaste boje. Česte su primjese selena. U mineralu telurobizmutitu, Bi2Te3, nema sumpora. Ima romboedarske kristale, vrlo je mekan. Nalazišta u Slovačkoj i Švedskoj.… Nastavi čitati

thomsonit

thomsonit, mineral, NaCa2[Al5Si5O20].6H2O, vlaknasti zeolit. Kristalizira u rompskom sustavu; prizmatični i igličasti kristali, u agregatima bubrežast i kompaktan. Bezbojan i bijel, staklasta sjaja, piroelektričan, javlja se u šupljinama bazalta.

tigrovo oko

tigrovo oko, poludragulj smeđe boje. Zrnasti kremen u kojem se nalaze paralelno poredane tanke niti limonitiziranog minerala krokidolita. Pupčastim brušenjem naglašava se prelijevanje iz smeđe u modru boju (sokolovo oko).

til

til, nevezan, nesortiran i neuslojen sediment prenošen i istaložen s pomoću ledenjaka. Morenski materijal nastao u razdoblju glacijacije.

tilit

tilit, sedimentna stijena nastala vezanjem tila. Slabo vezani morenski materijal.

timor → horst

timor horst

tinkal

tinkal, mineral, vrsta natrijeva borata. Stariji naziv za mineral boraks, a danas se koristi za nepročišćeni natrijev borat ili rudu boraksa. Dobiva se sušenjem (dehidracijom) boraksa. Upotrebljava se u proizvodnji stakla i keramike.

tinjci ili liskuni

tinjci ili liskuni, grupa vrlo rasprostranjenih minerala, sastojci gotovo svih stijena – magmatskih (npr. graniti), metamorfnih (npr. tinjčev škriljevac), sedimentnih (npr. klastiti). Ovisno o vrsti međuslojnih kationa i međuslojnom naboju, dijele se u prave t. (npr. muskovit, seladonit, paragonit,… Nastavi čitati

tinjčevi škriljevci

tinjčevi škriljevci, metamorfne stijene škriljave teksture. U sastavu prevladavaju tinjci muskovit ili biotit uz podređene feldspate, kvarc i druge metamorfne minerale poput granata, staurolita, silimanita, biotitskog škriljevca. Pripadaju sr. stupnju metamorfizma, često se javljaju usko vezani uz gnajs.

tirkiz

tirkiz (franc.), mineral, bakarni aluminijski fosfat, CuAl6[(OH)8(PO4)4]x5H2O, modrozelene boje. Cijeni se kao dragi kamen, posebno modri t. (orijentalni tirkiz), no boja je prilično nepostojana.

titanit

titanit, CaTiSiO5, kalcijev i titanijev silikatni mineral monoklinskih kristala. Često sadrži tragove željeza i aluminija. Prozirni oblici pokazuju svojstvo trikroizma, (tri boje ovisno o boji drugog tijela). Upotrebljava se za dobivanje titanova oksida, TiO2. Nalazišta… Nastavi čitati

toleit

toleit, magmatska stijena, bazalt s malo ili bez olivina.

topaz

topaz, mineral, Al2[SiO4](F,OH)2, kristalizira u rompskom sustavu. Kratkoprizmatski do dugoprizmatski kristali bogati kristalnim formama. Prutićasti i radijalno-zrakasti agregati (piknit), gusti agregati. Bezbojan do žut, staklasta sjaja, dolazi u kiselim magmatskim stijenama, pegmatitskim i… Nastavi čitati

topazolit

topazolit, naziv za zelenkastožut i proziran varijetet granata andradita.

torbernit

torbernit, mineral, fosfat, Cu(UO2)2(PO4)2.8-12H2O, kristalizira u tetragonskom sustavu. Javlja se u jarkim zelenim bojama, staklastog do sedefastog sjaja. Sekundarni mineral, naziva se i uranskim tinjcem zbog savršene kalavosti koja podsjeća na tinjce.