GEOLOGIJA

torit

torit, oranžit, ThSiO4, kristalizira u tetragonskom sustavu. Habitus kristala prizmatski ili piramidski. Gusti agregati, boje crne (torit) ili narančaste (oranžit). Radioaktivan, vezan uz granitne žile.

travertin → sedra

travertinsedra

treset

treset, najmlađe fosilno gorivo koje se još ne smatra ugljenom. Nalazi se svugdje gdje se uginulo bilje (i životinje) bez prisutnosti zraka (pokriveno stagnirajućim vodama) humificira. Slojevi t. razlikuju se po starosti i biljnoj vrsti od koje su nastali.… Nastavi čitati

trigonski sustav

trigonski sustav, kristalni sustav kod kojega u ravnini leže tri jednake osi pod kutom od 120°, a četvrta različita os okomita je na tu ravninu. Duž te osi javlja se trigira. Uključen u heksagonski sustav, npr. kremen, kalcit.

trijas

trijas (grč.), razdoblje geol. prošlosti, prvi od triju perioda → mezozoika, trajao o. 45 mil. g. (prije 250 mil. g. do 205 mil. g.). Značajne su promjene u usporedbi sa živim svijetom paleozoika: u kopnenoj flori prevladavaju golosjemenjače, u… Nastavi čitati

Tućan, Fran

Tućan, Fran, hrv. mineralog (Divuša, Dvor na Uni, 14. IX. 1878 – Zagreb, 22. VII. 1954). Znameniti prirodoslovac i popularizator znanosti, red. prof. i prvi dekan PMF-a (1946/7) Sveučilišta u Zagrebu, član JAZU, predsj. Matice hrvatske (1919–20) i Hrv.… Nastavi čitati

tuf

tuf (latinski tofus/tophus preko talijanskoga tufo), pršinac, piroklastična stijena nastala vezivanjem i kompakcijom čestica izbačenih iz vulkana čije su dimenzije uglavnom manje od 4 mm (vulkanski pepeo). Ovisno o vrsti čestica razlikuju se litoklastični (prevladavaju čestica stijena), kristaloklastični (prevladavaju… Nastavi čitati

turmalini

turmalini, skupina minerala vrlo različitog kem. sastava opće formule XY3Z6[(BO3)3Si6O18(OH)4]. Poznatiji krajnji članovi niza čvrstih otopina kod t. su dravit, elbait i šerl (schorl). Kristaliziraju… Nastavi čitati

turnerit

turnerit, sinonim za mineral monacit.

ugljen

ugljen, organogena stijena, biogeni sediment, kaustobiolit. Prir. kruto gorivo nastalo dugotrajnim i složenim procesima u Zemljinoj kori ugl. iz biljnih organizama. S povećanjem stupnja karbonizacije biljni ostaci prelaze iz treseta u lignit, smeđi u., kameni u. i antracit.

ultrabazične stijene

ultrabazične stijene, magmatske stijene koje sadrže manje od 45 težinskih postotaka SiO2. U mineralni sastav ulaze olivini i pirokseni; ne sadrže kvarc i feldspate.

ultramafitne stijene

ultramafitne stijene, magmatske stijene koje sadrže više od 90 volumnih postotaka mafitnih (tamnih) minerala poput olivina, piroksena, amfibola. Obično su po kem. sastavu ultrabazične stijene.

uraninit

uraninit, uranov smolinac, pehblenda, smolasti blistavac, radioaktivni mineral smolasta izgleda, UO2. Kristalizira u kubičnom sustavu, ali zbog radioaktivnog raspada dolazi do metamiktizacije i odstupanja od idealne formule. Heksaedarski i oktaedarski kristali, gusti, jedri i masivni agregati, crne… Nastavi čitati

uranov smolinac → uraninit

uranov smolinacuraninit

utrusci

utrusci, fenokristali, veliki minerali koji su karakteristični za porfirnu strukturu površinskih eruptivnih stijena, efuziva (riolit, trahit, dacit). Mogu biti vidljivi golim okom ili u mikroskopskim preparatima (idiomorfni presjeci). Utječu na optička svojstva anizotropnih minerala.

valutice

valutice, dijelovi stijena nastali drobljenjem te valjanjem i zaobljivanjem zbog kotrljanja u vodama tekućicama ili djelovanja morskih valova. Različitih dimenzija, uobičajeno veći od 2 mm, i sastava. Vezani u stijenu nazivaju se valutičnjak ili konglomerat.

vanadinit

vanadinit, mineral, Pb5(VO4)3Cl, kristalizira u heksagonskom sustavu. Prizmatski kristali. Crven, smeđ, smeđožut i bezbojan, crt bijel, sjaj smolast do poludijamantan. Sekundarni mineral iz zone oksidacije olovnih ležišta.

vapnenac

vapnenac, sedimentna karbonatna stijena sastavljena ugl. od kalcita uz podređene druge minerale: dolomit (dolomitski vapnenac), minerale glina (laporoviti vapnenac) ili org. tvari (bituminozni vapnenac). Nastaje taloženjem vapnenačkih kućica i skeleta izumrlih organizama u vodenom okolišu, većinom u moru, a… Nastavi čitati

verdelit

verdelit, zeleni varijetet minerala turmalina.

vruća točka

vruća točka (prema engl. hot spot), područje u Zemljinu plaštu s intenzivnim porastom temperature, nastalo zbog termalnih gibanja u dubini, u promjeru od nekoliko stotina km. Izvor taljevina i generator magmatskih procesa. Vremenski nestabilno i traje nekoliko desetaka mil. godina.