Abecedar: I

izum

izum, novo unapređenje određenog tehnol. ili poslovnog procesa. Najčešće se odnosi na tehn. rješenje ostvareno kao rezultat znanstv.-istraž. rada, ili iskustva, koji je tehnički izvodljiv te se može primijeniti u industr. ili nekoj drugoj djelatnosti. Izumiteljeva prava mogu se… Nastavi čitati

izuzeće suca

izuzeće suca, izuzimanje suca od suđenja ili obavljanja drugih procesnih radnji u kaznenom predmetu zbog postojanja razloga koji dovode u sumnju njegovu nepristranost. Razlozi koji dovode do izuzeća dijele se na razloge isključenja i razloge otklona, tj. rekuzacije.… Nastavi čitati

izvanmaternična trudnoća

izvanmaternična trudnoća, ekstrauterini graviditet, smještaj i razvoj oplođena jajašca izvan materišta. Najčešća je tubarna (jajovodna), a može biti ovarijska (jajnička) ili abdominalna (trbušna). Obično završava za nekoliko tjedana ili mjeseci, najčešće rupturom jajovoda i krvarenjem u trbušnu šupljinu. Liječenje… Nastavi čitati

izvanparnični postupak

izvanparnični postupak, posebna vrsta građ. postupka po čijim se pravilima građanskoprav. stvari rješavaju samo onda kada je to zakonom izričito predviđeno. Po pravilima i. p. rješavaju se obično nesporne građanskoprav. stvari. Izvanparnični postupci klasificiraju se prema pravnim stvarima koje… Nastavi čitati

izvantjelesni krvni optok → ekstrakorporalna cirkulacija

izvantjelesni krvni optokekstrakorporalna cirkulacija

izviđači

izviđači 1. Dobrovoljna, nepolitička društv. organizacija za odgoj i izvaninstitucionalnu naobrazbu mladeži. Provodi načela osnivača skautskog pokreta Roberta Baden-Powella. Prema životnoj dobi, članstvo se dijeli na poletarce i pčelice (8–12 god.), mlađe izviđače i planinke (12–16), starije izviđače i planinke… Nastavi čitati

izvlaštenje → eksproprijacija

izvlaštenjeeksproprijacija

Izvoare

Izvoare, arheol. lokalitet u Moldaviji. Stratigrafska analiza nalazišta imala je znatan utjecaj na izradbu periodizacije neolitika u Rumunjskoj. Nalazi keramike i idoloplastike.

Izvoljski, Aleksandr Petrovič

Izvoljski, Aleksandr Petrovič, rus. političar i diplomat (Moskva, 18. III. 1856 – Pariz, 16. VIII. 1919). Rus. poslanik u Beogradu (1897) i Tokyju (1899–1903), ministar vanj. poslova (1906–10). S Engleskom sklopio (1907) sporazum o podjeli… Nastavi čitati

izvor

izvor, mjesto na kojem izbija voda temeljnica na topografsku površinu. Izvori su stabilni i malokad presušuju. Mogu biti uzlazni (vrulje), preljevni, najčešće su silazni.

izvoz ili eksport

izvoz ili eksport (lat.), prodaja robe i usluga rezidenata jedne države rezidentima drugih država. Postoje više teorija međunar. razmjene koje objašnjavaju uzroke, strukturu i efekte izvoza (i uvoza). Najpoznatije su: teorija apsolutnih prednosti, teorija komparativnih prednosti, teorija životnog ciklusa, intrasektorska… Nastavi čitati

izvoz kapitala

izvoz kapitala, naziv za razne vrste ulaganja novčanih sredstava u inozemstvu: izravno, u kojem se sredstva ulažu u proizvodnju roba i usluga u drugoj zemlji ili u kupnju dionica tvrtki čime se stječe udio u njihovu vlasništvu; neizravno,… Nastavi čitati

izvršna funkcija

izvršna funkcija, u polit. sustavu, poslovi koje obavljaju drž. poglavar i vlada, odn. drugo odgovarajuće tijelo (izvršno tijelo). Sadržaj izvršne funkcije obuhvaća tri velike skupine poslova: poslovi koji se odnose na organizaciju i usmjeravanje primjene zakona i politike utvrđene… Nastavi čitati

izvršna vlast

izvršna vlast, vlast koja izvršuje, tj. provodi zakone, donosi prav. akte potrebne za njihovo izvršenje, konkretizira dispozicije općih zakonskih normi, organizira obavljanje materijalnih akata potrebnih za primjenu zakona, skrbi o izvršenju odluka zakonodavne vlasti, obavlja opći nadzor i daje… Nastavi čitati

izvršno vijeće

izvršno vijeće, naziv za vladu na svim razinama polit. organizacije tijekom komunist. vladavine u Jugoslaviji. Izvršno-polit. tijelo skupštine u federaciji, socijalist. republikama, autonomnim pokrajinama, zajednicama općina i u općinama, ustanovljeno 1953. sav. i republičkim ustavnim zakonima. I. v. bilo… Nastavi čitati

izvršnost

izvršnost (ovršnost), u sudskome ili upravnome postupku, svojstvo neke odluke da može biti prinudno ostvarena ako obvezana osoba nije u određenom roku izvršila činidbu koja joj je naložena odlukom. Svojstvo određene isprave da se na temelju nje može tražiti… Nastavi čitati

, otok u sjevernodalmatinskoj otočnoj skupini u zadarskom arhipelagu, Zadarska županija; 17,59 km2, 615 stanovnika (2011). Administrativno pripada gradskom upravnom području grada Zadra. Smješten između Ugljana na istoku te Rave i Dugog otoka na zapadu.… Nastavi čitati

Iževsk

Iževsk (nekadašnji naziv Ustinov), grad u oblasti Udmurtia u eur. dijelu Rusije; 654 900 st. Smješten na r. Ižu, pritoku Kame. Osn. 1760. kao središte prerade željeza. Od 1985–87. nazivao se Ustinov prema Dimitriju F. Ustinovu, ministru obrane SSSR-a 1976–84.