Abecedar: O

običajno pravo

običajno pravo, skup prav. običaja nastalih sankcioniranjem nar. običaja od strane drž. tijela i sudova. U pravilu prethodi zakonskom pravu, odn. prav. propisima koje su izdavala nadležna drž. tijela. Zadržalo se u mnogim zemljama kao pozitivno pravo, uporedo sa… Nastavi čitati

Obilić, Miloš

Obilić, Miloš, srp. nar. junak (XIV. st.). Pravim imenom Miloš Kobilić ili Kopilović; od XVIII. st. naziva se Obilić. Pripadnik nižeg plemićkog sloja. Prema podacima iz kasnijih pov. djela (Mavro Orbini i dr.), uspio se prije ili tijekom srp.-tur.… Nastavi čitati

obitelj

obitelj, osnovna društv., biol.-reproduktivna, odgojna i ekon. jedinica koju čini uži krug krvnih srodnika u zajedničkom životu (domaćinstvu), obično roditelji i djeca. Uža obitelj, matična zajednica roditelja i djece zasnovana na bračnoj vezi; izvanbračna obitelj, zajednica roditelja… Nastavi čitati

objava ili revelacija

objava ili revelacija (lat.), općenito, čin kojim Bog ili božansko obznanjuje čovjeku, izravno ili posredno, nešto što nadilazi ljudske spoznajne sposobnosti ili do čega ne može doći razumom, s nalogom daljnjeg prenošenja. Božansko se javlja kao zakonodavac i čuvar moralnog… Nastavi čitati

objekcija

objekcija (lat.) 1. filoz Suprotstavljanje vlastite ideje ili mišljenja tvrdnjama i stavovima suparnika u raspravi. 2. Prigovor, zamjerka, prijekor. 3. Napomena, primjedba, opaska.

objekt

objekt (lat.) 1. Predmet kao dio vanj. materijalnoga svijeta. U prenesenom smislu, i predmet saznanja i spoznaje djelatnosti subjekta, ono što se može osjetiti i razumjeti kao izdvojeni dio nekoga većeg promatranog područja. 2. U gramatici, riječ na koju prelazi… Nastavi čitati

objekt prava

objekt prava, predmet na koji se odnose prava i obveze subjekata u jednom pravnom odnosu. Odnosi se na pokretne i nepokretne stvari, kao i na sama prava, obveze, činidbe i netjelesnu imovinu (intelektualnu imovinu, patente i licence i sl.).… Nastavi čitati

objektiv

objektiv (iz lat.), leća ili sustav od više leća koje su sastavni dio optičkog instrumenta (dalekozora, mikroskopa, fotoaparata itd.). S pomoću objektiva dobiva se slika predmeta koji se promatra (kod optičkog mikroskopa ta je slika u pravilu povećana). Objektivi za… Nastavi čitati

objektivacija

objektivacija (lat.) filoz Čin opredmećivanja. Biće postaje predmetom svijesti ili praktične obrade time što se objektivira ili opredmećuje, ili se samo pomišlja ili djelatno mijenja. Schelling pojmom “najviša objektivacija” zamišlja sintezu konačnog i beskonačnog u konačnom koja se ostvaruje u… Nastavi čitati

objektivan

objektivan (lat.), stvaran, predmetan, istinski, koji doista postoji (neovisno o subjektovu opažanju i vrednovanju). pren Pravedan, nepristran, siguran, pouzdan, bespredrasudan.

objektivizam

objektivizam (od novolat. objectivus), način shvaćanja stvarnosti po kojem se sva zbilja može tumačiti vlastitim uzrocima, neovisno o subjektu. Oznaka spoznajnih teorija koje daju veću važnost objektivnom elementu od subjektivnog; prema kojima duh u procesu opažanja izravno spoznaje zbilju… Nastavi čitati

objektivna odgovornost

objektivna odgovornost, odgovornost osobe za štetu nastalu bez njegove krivnje; obveza osobe odgovorne za nastalu štetu (štetnika) da naknadi štetu koja mu se ne može ubrojiti u krivnju. Moderna teorija o. o. nastala je u drugoj pol. XIX. st.,… Nastavi čitati

objektivna psihologija

objektivna psihologija, svaki pristup ili postupak u psihologiji koji se koristi znanstvenim pomagalima kako bi osigurao objektivne podatke i objektivno tumačenje podataka. U užem smislu naziv za bihevioristički pristup, prema kojem se psihologija temelji gotovo isključivo na opažanju i… Nastavi čitati

objektivno pravo

objektivno pravo, pravo koje je zasnovano tako da ga svi ljudi moraju smatrati prihvatljivim i obveznim za sebe; pravo koje postoji neovisno o volji ljudi, i koje oni moraju preuzeti u svoje pozitivno pravo, u skup normi koje proizlaze iz života konkretnog društva.

oblak

oblak, vidljiva nakupina vodenih kapljica ili ledenih kristala u atmosferi. Oblaci nastaju kondenzacijom ili sublimacijom vodene pare, a od magle se razlikuju samo visinom od tla. U tropima nastaju do 18 km visine, u umjerenim širinama do 13 km,… Nastavi čitati

Oblak-Strozzi, Ljubica

Oblak-Strozzi, Ljubica, hrvatska operna pjevačica (Sarajevo, 8. IV. 1896 – New Milford, Connecticut, 23. III. 1981). Druga supruga → Tita Strozzija. Pjevanje učila u Zagrebu kod Milke Trnine, u Beču i Berlinu. Članica zagrebačke (1916–1922), wrocławske (1922–24)… Nastavi čitati

Oblak, Danko

Oblak, Danko, hrvatski književnik i novinar (Zagreb, 19. III. 1921 – Zagreb, 4. IX. 1998). Urednik časopisa za mladež, poslije dugogodišnji urednik kulturne rubrike Večernjega lista, popularni Embargo. Pisao kritike, reportaže, putopise, ali… Nastavi čitati

oblenjaci

oblenjaci (Aschelminthes), brojna skupina beskolutićavih beskralježnjaka. Tijelo crvolika oblika pokriva kutikula. Probavilo je prohodno jer postoji crijevni otvor. Nemaju sustava za optjecanje i disanje. Pripadaju im kolnjaci, trbodlaci, bodljoglavci, oblići, strunaši, kukaši, valjčari i stapkočašci.

oblić kvrgaš

oblić kvrgaš (Psetta maxima), romb, jestiva riba iz por. Scophtalmidae, listasta tijela, duga do 1 m. Živi na muljevitu dnu ležeći na desnoj strani, dok su oba oka smještena na lijevoj strani tijela, koje je pokriveno hrapavim koštanim kvržicama.

oblići

oblići (Nematoda), nematodi, gliste, razred valjkastih crva beskolutićavaca iz koljena oblenjaka (Nemathelminthes). Žive u vodi, vlažnoj zemlji, parazitiraju na biljkama, beskralježnjacima i kralježnjacima. Veličine od 1 mm do više od 1 m. Parazitske vrste vezane uz čovjeka su… Nastavi čitati