GOSPODARSKE ZNANOSTI

vrijednost

vrijednost, općevažeće moralne norme i načela koja kao regulatorni principi određuju čovjekovo djelovanje neovisno o njegovim neposrednim ili egoističnim interesima. Takve su vrijednosti npr. poštenje, istinoljubivost, dobrota i sl. Dok prav. norme određuju čovjekovo društv. ponašanje, vrijednosti utemeljuju njegovo… Nastavi čitati

Wall Street

Wall Street, ulica u juž. dijelu Manhattana u New Yorku u kojoj su smještene najveće financ. institucije SAD-a: banke, burze (njujorška, američka), osiguravajuća društva, brokerske kuće, novčani zavodi. Zbog toga se tim imenom često simbolički označava financ. i investicijski… Nastavi čitati

Walras, Léon

Walras, Léon, francuski i švicarski ekonomist (Évreux, 16. XII. 1834 – Clarens, kraj Montreuxa, Švicarska, 5. I. 1910). S Mengerom i Jevonsom utemeljio marginalističku školu u ekonomiji i prvi upotrijebio analizu opće ravnoteže. S → W. Paretom utemeljitelj… Nastavi čitati

zadruga

zadruga 1. Zajednica jedne velike ili više rodbinski povezanih obitelji koja se temelji na zajedničkom vlasništvu zemlje, stoke, kuće, diobi rada, uz poštovanje obiteljskih autoriteta (oca, djeda) i zajedničkom odlučivanju o poslovima. Takav tip zajednice bio je učestao u starini,… Nastavi čitati

zadrugarstvo

zadrugarstvo, agrarni pokret udruživanja malih poljoprivr. proizvođača u zajednice (zadruge) kojima poboljšavaju uvjete proizvodnje i kojima zajednički upravljaju. Pokret se razvio najprije u Zap. Europi na zasadama socijalist. naučavanja, a prva takva zadruga osnovana je u Engleskoj (Rochdale, 1844);… Nastavi čitati

Zagrebački velesajam (ZV)

Zagrebački velesajam (ZV), javno poduzeće za organiziranje sajmova. Osn. 1909. pod nazivom Zagrebački zbor, od 1921. pod sadašnjim imenom, od 1956. na današnjem mjestu. Međunar. ugleda, os. u razdoblju hladnoga rata, odigrao značajnu ulogu gosp. susreta Istoka i Zapada.… Nastavi čitati

zajedničko tržište

zajedničko tržište, ekon. integracija dviju ili više zemalja među kojima postoje istovjetni uvjeti trgovine. Po stupnju integracije prethodi mu zona slobodne trgovine i carinska unija, dok najviši stupanj ekon. integracije predstavlja ekon. unija. Područje z. t. osim carinske unije,… Nastavi čitati

zaključnica

zaključnica, isprava koja sadrži sve bitne uvjete ugovora što su ga sklopili poslovni partneri, neposredno ili preko posrednika. Može služiti i kao kupoprodajni ugovor. Koristi se u poslovanju na robnim burzama, burzama vrijednosnih papira, te u poslovanju na međunar.… Nastavi čitati

Zakon o zajmu i najmu

Zakon o zajmu i najmu (engl. LendLease Act), zakon iz 1941. što ga je izglasovao amer. Kongres prema kojem se uređivala isporuka oružja i municije, ratnog materijala i druge robe i usluge saveznicima tijekom II. svj. rata.… Nastavi čitati

zalihe

zalihe, kratkoročna imovina poduzeća, iskazuje se u aktivi bilance poduzeća. Sastoji se od roba, materijala, sirovina i dr. namijenjenih prodaji ili daljnjem ulaganju u poslovne procese. U proizvodnim poduzećima razlikujemo: 1. sirovine, pomoćni materijal, rezervne dijelove i sitni inventar… Nastavi čitati

zanati → obrti

zanati obrti

zaposlenost

zaposlenost, stanje ljudi koji imaju posao. Najčešća je podjela zaposlenih na: zaposleni kod nekoga, samozaposleni i voj. služba. U kategoriju zaposlenih ulazi se prvim zapošljavanjem ili ponovnim zapošljavanjem, a iz nje se izlazi otkazom, umirovljenjem ili smrću. Razina z.… Nastavi čitati

zastupstvo

zastupstvo, djelatnost zastupanja inozemnih tvrtki na domaćem tržištu. Usluge zastupanja obavljaju zastupnici. Zastupnik može istovremeno zastupati više inozemnih tvrtki čiji proizvodi ne smiju biti iste namjene odn. konkurenti na zastupanom tržištu.

Zeiss, Carl

Zeiss, Carl, njemački optičar i industrijalac (Weimar, 11. IX. 1816 – Jena, 3. XII. 1888). Studirao u Jeni. Osnovao kompaniju Zeiss u kojoj je razvijao proizvodnju leća, kamera i mikroskopa. Danas je to jedna od najboljih svjetskih kompanija iz… Nastavi čitati

zelena karta

zelena karta, dokument u automob. osiguranju koji vozač mora imati u stranoj zemlji da bi u slučaju prom. nezgode mogao dokazati kako je osiguran za štete koje bi mogao počiniti trećim osobama.

zlatni standard

zlatni standard, međunar. monetarni sustav u kojem se vrijednost valuta određivala u količini zlata, odn. zlatnim sadržajem ili kovničkoj stopi. U takvu je monetarnom sustavu ponuda novca u nekoj zemlji ograničena rastom zlatnih zaliha. Prestao postojati poč. I. svj. rata.

zlot

zlot (polj. złoty), novčana jedinica u Poljskoj; 1 zlot (zł) = 100 groša.

zrakoplovstvo

zrakoplovstvo, djelatnosti vezane uz zračni promet,avione i → zrakoplove. U vojništvu, ratno z., rod vojske koji djeluje iz zraka letjelicama s ljudskom posadom i opremljenima bojnim sredstvima; može biti izviđačko, lovačko, vezano uz djelovanje… Nastavi čitati

žiro

žiro (tal.), mjenično jamstvo, instrument osiguranja kojim se želi osnažiti sigurnost mjenice na način da se uvodi nova osoba u mjeničnu obvezu. Mjenični dužnici potpisuju se na poleđinu mjenice i tako postaju mjenični dužnici.

žiro-račun

žiro-račun, vrsta tekućeg računa koji se vodi kod banaka te se na njemu prikupljaju sredstva fiz. ili prav. osoba, vlasnika računa. Na žiro-računima nema dopuštenih prekoračenja niti drugih vrsta kreditnih poslova, odn. banka u poslu sa žiro-računom može biti… Nastavi čitati