PRAVO – PRAVNI SUSTAV I DRŽAVNO UREĐENJE

alikvotni dio

alikvotni dio (latinski) 1. mat Dio nekog broja kojim je taj broj djeljiv bez ostatka (2 i 5 su alikvotni dijelovi broja 10). 2. prav Otpadajući dio, dio koji razmjerno otpada na svaku stranku.

alimentacija

alimentacija (latinski: alimentum hrana), u obiteljskom pravu, iznos koji se po odluci suda isplaćuje za uzdržavanje osobe (supružnika, djece odn. roditelja) koja nema sredstava za život, nesposobna je za rad ili je nezaposlena.

Altamira y Crevea, Rafael

Altamira y Crevea, Rafael, španjolski pravnik i povjesničar (Alicante, 10. III. 1866 – México, 1. VI. 1951). Profesor prava na Sveučilištu u Madridu, nakon izbijanja građanskog rata emigrira u Pariz i México. Sudac Međunarodnog suda… Nastavi čitati

alternativna obveza

alternativna obveza, u obveznom pravu, obveza prema kojoj dužnik duguje dvije ili više činidaba, ali se oslobađa obveze čim ispuni jednu od njih, s time da pravo izbora jedne od tih obveza ima u pravilu dužnik, no može se… Nastavi čitati

Althusius, Johannes

Althusius, Johannes, njemački politički teoretičar i pravnik (Diedenshausen, danas Thionville, 1557 – Emden, 12. VIII. 1638). Profesor prava na Sveučilištu u Herbornu; od 1604. sindik u Emdenu. Zauzimao se za suverenost naroda i federalizam; zagovarao prirodna prava… Nastavi čitati

aluvija

aluvija (latinski: alluvio nanos, naplavina), nastaje postupnim i neprimjetnim nanošenjem zemljišta na obalu tekućom vodom. Aluvija pripada vlasniku zemljišta na koje je nanesena i stoga on nije obvezan naknaditi vlasnika zemljišta s kojeg je zemlja nanesena.

alveus derelictus

alveus derelictus (latinski: napušteno korito rijeke), isušeno riječno korito. Pravno pravilo po kojemu se iz napuštena korita naknađuju vlasnici zemljišta oštećeni novim riječnim tokom.

Amalfijska ploča

Amalfijska ploča, zbirka običajnoga pomorskoga prava, sastavljena u obliku priručnika pomorskih sudišta talijanskoga grada Amalfija. Osnovne odredbe ploče potječu iz XI/XII. stoljeća i oslanjaju se na bizantsku pomorsko-pravnu tradiciju; sadrže 66 članaka kojima se uređuju pravni aspekti plovidbe, pomorske… Nastavi čitati

amandman

amandman (francuski: amendement popravak, nadopuna), u pravu, dopuna ili izmjena ustava, zakona ili drugoga pravnog akta; prijedlog za dopunu ili izmjenu postojećeg zakona, nacrta zakona ili drugog akta.

amnestija

amnestija (grčki: zaboravljanje; oprost), odluka (akt) organa zakonodavne vlasti, kojom se skupina osoba (za razliku od pomilovanja koje se odnosi na jednu ili više poimenično određenih osoba) oslobađa od sudskog progona ili se ukida već izrečena kazna, ili se izrečena… Nastavi čitati

amortizacija

amortizacija 1. ekon Postupak raspoređivanja troškova nabave kapitalnih dobara na njihov cijeli korisni vijek; pri procjeni korisnoga vijeka uzima se u obzir ne samo fizičko habanje uporabom u proizvodnji nego i tehnološko zastarijevanje. 2. prav Sudsko poništavanje isprave koja je… Nastavi čitati

Andrassy, Juraj

Andrassy, Juraj, hrvatski pravnik (Zagreb, 12. VIII. 1896 – Zagreb, 20. XII. 1977). Profesor međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1928–66. i njegov dekan 1938–39. i 1951–52. Predsjednik Instituta za međunarodno pravo 1969–71,… Nastavi čitati

aneksija

aneksija (latinski: spajanje, pripojenje), stjecanje tuđega državnog područja silom ili prijetnjom sile, protivno volji države kojoj to područje pripada. Aneksija nije samo zauzimanje (okupacija) određenog područja, već i izražavanje nesporne namjere da se teritorij trajno prisvoji; također i stjecanje područja… Nastavi čitati

animus

animus (latinski: duh; volja, namjera), u pravu, namjera obavljanja određene radnje što ima za rezultat određenu pravnu posljedicu (primjerice: animus adquirendi – namjera stjecanja; animus contrahendi – namjera da se zaključi ugovor; animus decipiendi – namjera da se izvrši prijevara;… Nastavi čitati

antihreza

antihreza (grčki: ugovor o zalogu uporaba), u založnom pravu, sporazum kojim založni vjerovnik stječe pravo uporabe založene dužnikove stvari i ubire plodove na njoj, ako dužnik o dospijeću ne ispuni preuzetu obvezu.

apatridi

apatridi (grčki: a ne; latinski: patria domovina), apoliti, osobe bez državljanstva; osobe koje nisu nikada imale državljanstvo ili su ga izgubile, a novo nisu stekle. Osobe koje imaju dva državljanstva su bipatridi, tri ili više polipatridi. Za apatride… Nastavi čitati

apelacija

apelacija (latinski: priziv), redovan pravni lijek protiv prvostupanjske presude u kaznenom ili građanskom sudskom postupku; nezadovoljna stranka sudskom odlukom može u predviđenom roku apelirati – uložiti priziv višem sudu. Posebni sudovi za rješavanje priziva (žalbi) nazivaju se, tradicionalno, apelacijski sudovi.… Nastavi čitati

apoliti

apoliti (grčki: a ne, polítes građanin) → apatridit.

apoliti → apatridi

apoliti (grčki: a ne, polítes građanin) → apatridi

apologija

apologija (grčki: obrana; opravdanje ili samoopravdanje), obrambeni govor ili spis, primjerice Platonova Sokratova apologija; također i spis ili tekst u korist ili pohvalu nekog učenja ili shvaćanja, primjerice Montaigneova Apologija Raimonda Sebonda iz 1580. ili Apologia pro vita sua… Nastavi čitati