PRAVO – PRAVNI SUSTAV I DRŽAVNO UREĐENJE

zakup

zakup, ugovorni odnos dviju ili više strana kojim se utvrđuju prava i obveze između zakupodavca, osobe koja predaje na korištenje određenu vrijednost, najčešće zemljište ili neku drugu nekretninu, i zakupnika, koji tu istu vrijednost prima na korištenje u određenomu… Nastavi čitati

zalog

zalog, vrsta osiguranja tražbine vjerovnika kojom vjerovnik dobiva pravo naplate svojega potraživanja prije ostalih vjerovnika iz vrijednosti tuđe stvari ako potraživanje založnoga vjerovnika prema založnomu dužniku iz osnovnoga prav. posla ne bude plaćeno po dospijeću. Na stvar koju dužnik… Nastavi čitati

založno pravo

založno pravo, stvarno pravo na tuđoj stvari na osnovi kojega je založni vjerovnik ovlašten namiriti svoje potraživanje iz vrijednosti založne stvari ako dužnik u roku dospijeća ne izvrši svoju obvezu. Svrha je z. p. osiguranje namirenja određenog potraživanja. Z.… Nastavi čitati

zastara

zastara, prestanak primjene ili izvršenja sankcije za kazneno djelo; gubitak ovlaštenja za ostvarenje nekog prava zbog proteka određenog vremena tijekom kojega je propušteno korištenje takvih ovlaštenja. U kaznenom pravu, gubitak prava na procesiranje počinitelja kaznenog djela ako do isteka… Nastavi čitati

zastupnik

zastupnik 1. Osoba koja na temelju zastupničkog mandata zastupa građane, odn. birače u parlamentu ili nekom drugom predstavničkom tijelu, npr. lokalnoj zajednici, općini ili gradu; poslanik. Z. je biran na općim, neposrednim i tajnim izborima, a biraju ga građani, odn.… Nastavi čitati

zatvor

zatvor 1. Vrsta kazne za počinitelja kaznenog djela, ostvaruje se oduzimanjem slobode i smještajem u određenu ustanovu. Svrha je kazne da se počinitelj kazni i izolira od društva kako ne bi došao u iskušenje da ponovi kazneno djelo, da se… Nastavi čitati

zavičajnost (domicil)

zavičajnost (domicil), pripadnost pojedinca nekoj općini i osnova njegovih prava i obveza u javnome pravu. Stječe se trajnim boravkom i vlasništvom nekretnina na području neke općine, podrijetlom, udajom i sl. U mnogim prav. sustavima z. je osnovni kriterij za… Nastavi čitati

zavjera → urota

zavjera urota

zemljišna knjiga

zemljišna knjiga, vrsta evidencije nekretnina i prava i obveza nad njima; javna knjiga u koju se upisuju nekretnine, prava na nekretninama i prav. relevantne činjenice kao i osobni odnosi određeni zakonom. Zemljišne su knjige osnovna evidencija o prav. stanju… Nastavi čitati

zlatna klauzula

zlatna klauzula, zaštitna klauzula kojom su se strane u ugovornom odnosu zaštićivale od značajnih promjena vrijednosti valuta, odn. one u kojoj se isplaćivala dogovorena cijena, na način da se u slučaju promjene vrijednosti te valute u odnosu na vrijednost… Nastavi čitati

zloporaba

zloporaba (lat. abusus), namjerno prekoračenje dopuštenih granica ovlaštenja radi stjecanja neke koristi ili nanošenja štete drugima. Ostvaruje se iskorišćivanjem služb. položaja, protuprav. uporabom vlasti, bezobzirnim vršenjem nekoga subjektivnog prava povredom tuđih subjektivnih prava, sukobom interesa itd.

zračno pravo

zračno pravo, sustav prav. pravila koja uređuju prav. status zračnog prostora, zračnu plovidbu i promet, prav. statut zrakoplova i prav. režim u pojedinim zračnim prostorima. Razlikuju se međunarodno i unutarnje, tj. domaće z. p., a njegovi temelji postavljeni su… Nastavi čitati

žalba

žalba, prav. lijek protiv odluke suda i rješenja upr. tijela; uložena izravno višemu tijelu u propisanome roku, odgađa provedbu presude ili rješenje. Razlikuju se žalba u kaznenom postupku, redoviti prav. lijek s devolutivnim i suspenzivnim djelovanjem; žalba u… Nastavi čitati

žrtvoslovlje → viktimologija

žrtvoslovljeviktimologija

županije

županije, hrv. pov. i suvr. upr.-terit. jedinice. Razvijaju se iz ranijih plemenskih → župa. Spominju se od X. st. kada ih ima 11 južno od Gvozda. U sjev. Hrvatskoj u XII. st. osniva se još 6 županija, a… Nastavi čitati